Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów stworzyliśmy program wspomagający proces restrukturyzacji usług niemedycznych w zakresie utrzymania czystości. Program Baza Sir-ha pozwala na precyzyjną wycenę poziomu kosztów sprzątania w oparciu o szczegółową specyfikację czynności wykonywanych przez personel sprzątający, normy czasu pracy oraz ilości zużytej chemii. Ponadto program ten pozwala na zaoszczędzenie czasu pracy związanej z przygotowaniem specyfikacji, a co najważniejsze uniknięcia zbędnych kosztów, gdyż wszystkie działania można zasymulować i przewidzieć skutki. Raporty i możliwości symulacyjne zastosowanych rozwiązań pozwalają na optymalną weryfikację kosztów związanych z planowaną restrukturyzacją oraz stworzenie specyfikacji niezbędnej w wypadku ogłaszania przetargu na świadczenie usług.

Konstrukcja i działanie programu

Po uruchomieniu programu pojawi się GŁÓWNE MENU z siedmioma przyciskami pozwalającymi użytkownikowi poruszać się po programie i zbudować całą specyfikację sprzątania. Główne okno przedstawia poniższy rysunek.

rys1

Opis poszczególnych przycisków

 • OBIEKTY – umożliwia stworzenie obiektu, podzielenie go na działy i pokoje oraz określenie kilku stałych tj. koszt ubezpieczenia, urlopu, koszt administracji oraz zysk, który zamierzamy osiągnąć.
 • POMIESZCZENIA I CZYNNOŚCI – jak sama nazwa wskazuje, umożliwia stworzenie poszczególnych pomieszczeń opisywanego obiektu i przypisanie im określonych czynności, a także określenie ich częstotliwości wykonywania w danym pomieszczeniu. Przykład:
  Pomieszczenie – sala chorych
 • Czynności wykonywane w tym pomieszczeniu to:
  – mycie i dezynfekcja łóżek
  – przecieranie szafek przyłóżkowych
  – mycie okien
  – mycie węzła sanitarnego
  – mycie lustra
  – przetarcie lamp bocznych
  – zamiatanie podłogi
  – mycie podłogi itd.
 • CZYNNOŚCI I PRODUKTY – służy do wprowadzenia produktów czyli ich nazw, cen, stopnia stężenia i zużycie na m2. oraz czynności jakie wykonujemy w danym obiekcie. Poprawne wprowadzenie tych danych spowoduje dokładne i prawidłowe wyliczenie kosztów wykonywanej pracy przy użyciu określonych produktów.
 • PERSONEL – pozwala na wprowadzenie danych personalnych (imię, nazwisko, data zatrudnienia) i organizacyjnych osób sprzątających (koszty ubezpieczenia, funduszu socjalnego itp. podawane w procentach). Określenie tych danych jest niezbędne do prawidłowego skalkulowania czasu pracy i jej ceny.
 • SYMULACJA – pozwala na równoczesne konstruowanie obiektu i kontrolowanie zużycia chemii, czasu pracy i całkowitego kosztu.
 • ZAPISZ BAZĘ – zachowuje wprowadzone dane.
 • KONIEC PRACY – kończy działanie programu.

Opis procesu tworzenia i symulacji obiektu

Najistotniejszą czynnością, którą należy wykonać przed przystąpieniem do opracowywania konkretnego obiektu jest wprowadzenie podstawowych parametrów, o które będą opierały się wszelkie kalkulacje cenowe.

Ustaleń tych dokonujemy – po pierwsze – w oknie PERSONEL poprzez wprowadzenie odpowiednich danych personalnych jak i stałych. Po podaniu tych danych program automatycznie oblicza roczny koszt danego pracownika, co przedstawia poniższy rysunek.

rys2
rys3

Kolejną istotną czynnością jest stworzenie pomieszczeń, jakie powinny się znaleźć w opisywanym obiekcie np.:, jeśli opracowujemy szpital będą to sale chorych, izolatki, gabinety zabiegowe, toalety itp. W tym celu wybieramy z menu głównego przycisk POMIESZCZENIA I CZYNNOŚCI. Otwiera się okno przedstawione poniżej.

rys4

W oknie tym jak widać poszczególnym pomieszczeniom należy określić czynności w nich wykonywane. Daną czynność można wybrać z dostępnych czynności klikając dwa razy na jej nazwie. Jeśli dana czynność nie występuje na liście musimy ją dodać w oknie CZYNNOŚCI I PRODUKTY wybierając z górnego menu Czynności/Dodaj nową czynność/.
W kolejnym kroku należy zdefiniować produkty jakie chcemy wykorzystywać do utrzymywania czystości w pomieszczeniach. W tym celu wybieramy z menu głównego przycisk CZYNNOŚCI I PRODUKTY. Następnie z górnego menu tego okna wybieramy Produkty/Dodaj nowy produkt/ i wpisujemy nazwę produktu. W ten sposób dodajemy do naszej bazy kolejne produkty. Produkty automatycznie pojawiają się na liście 'Dostępne Produkty’. Następnie zdefiniowanym wcześniej czynnościom, które wybieramy z rozwijalnej listy, przypisujemy odpowiednie produkty wybierając je z listy 'Dostępnych produktów’.

rys5

Po wprowadzeniu tych wszystkich danych przystępujemy do opracowywania obiektu.
Bardzo istotną rzeczą do prawidłowego skonstruowania takiej specyfikacji jest dokładna znajomość opisywanego obiektu. Pomocne będą tu wskazówki zleceniodawcy, plany budynków, bądź osobiste zapoznanie się z kartografią budowli.
W celu rozpoczęcia tworzenia obiektu uruchamiamy z menu głównego polecenie OBIEKTY. Otwiera ono okno dialogowe, w którym podajemy parametry ogólne obiektu – nazwę, adres, osobę kontaktową, telefon, częstotliwość sprzątania danego obiektu, oraz przydatne adnotacje co przedstawia poniższy rysunek.

rys6

Program ten pozwala również na podejrzenie i skontrolowanie poprawności wprowadzanych danych oraz wydrukowanie końcowego efektu pracy. W opcji Raporty (górne menu okna powyżej) istnieje możliwość wybrania wersji w jakiej chcemy zaprezentować opracowane dane. Do wyboru mamy trzy wersje raportu: bez użycia produktów, z użyciem produktów w pomieszczeniach lub z użyciem produktów w działach. Wybranie którejś z tych opcji wyświetla okno dialogowe 'Podgląd raportu’ umożliwiające przeglądanie poszczególnych stron raportu . Program posiada możliwość przesłania danych do programu excel, a także wydruku raportu.
Jak widać program ten posiada wiele zalet. Proponujemy Państwu jego nabycie w promocyjnej cenie 2 500,00 zł. Zamówienia można składać telefonicznie lub e-mailem: biuro@sir-ha.pl