RODO

Informacja RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w SIR-HA Sp. z o.o.

Od 25.05.2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na obszarze Unii Europejskiej oraz zagwarantowanie praw osób, których te dane dotyczą.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych w P.P.U.H. SIR-HA Sp. z o.o. oraz o prawach, które Państwu przysługują w związku z ochroną danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz udostępnionych nam danych osobowych Państwa pracowników/współpracowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO), w tym w szczególności: imienia inazwiska, nrtelefonu, adresu e-mail, adresu, stanowiska, nr NIP, REGON (dalej jako dane osobowe) jest P.P.U.H. SIR-HA Sp. z o.o. mieszczące się pod adresem ul. Jana Pawła II 63, 98-200 Sieradz ( zwane dalej jako Administrator danych). Kontakt e-mail z Administratorem danych – rodo@sir-ha.pl, kontakt tel. 43 822 05 53.

2. Zbieranie, zapisywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do prowadzenia działalności handlowej, nawiązania kontaktu, zawarcia umowy kupna/sprzedaży/usługi oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapisanie Państwa danych firmy (Klientów/Dostawców/ Usługodawców) w naszej bazie Klientów (program Symfonia), przedstawienie oferowanych przez nas produktów i usług, uzyskanie ofert cenowych, negocjacji warunków umów, zawarcie i realizacja umów Sprzedaży/Dostawy/Usługi.

4. Państwa dane osobowe zbieramy na kilka sposobów: dane przekazują nam Państwo sami, np. poprzez przesłanie do nas zamówienia, przez złożenie zamówienia telefonicznie lub za pomocą innych dostępnych środków komunikacji. Dane pozyskujemy również z Państwa stron internetowych dostępnych publicznie.

5. W trakcie relacji z Państwem nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 RODO. Jeśli będziemy stosować takie procesy w przyszłości, osoby, których dane dotyczą otrzymają od nas stosowną informację zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

6. Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy naszej firmy jak również firmy zewnętrzne, które świadczą dla P.P.U.H. SIR-HA Sp. z o.o. usługi księgowe, usługi bankowe, usługi spedycyjne, usługi prawne oraz usługi windykacyjne.

7. Państwa dane osobowe są przez nas chronione i nie będą udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji zgodnych z przepisami prawa w zakresie obowiązku ujawniania danych. Dane osobowe przetwarzamy jedynie na terytorium Unii Europejskiej, nie są przekazywane do innych krajów tzw. „państw trzecich”.

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez nas do momentu odwołania lub przez okres trwania współpracy, umowy a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi i rachunkowymi.

9. Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa :
a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15-16 RODO);
b) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO (prawo do bycia zapomnianym);
c) prawo do przeniesienia swoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
d) prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;
e) prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;

10. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących Państwu można kontaktować się z Administratorem danych kierując korespondencję na nasz adres P.P.U.H. SIR-HA Sp. zo.o. ul. Jana Pawła II 63, 98-2000 Sieradz lub przesyłające e-maila na adres poczty elektronicznej: rodo@sir-ha.pl

11. W każdym momencie mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych poprzez wysłanie wiadomości bądź pisma z prośbą o usunięcie Państwa danych.

12. Zgodnie z RODO osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych w sposób naruszający przepisy do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO) .